Všeobecné podmínky poskytování služeb

společností abioTel communication s.r.o.,

IČ 29152500, se sídlem: Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8,

vydané s platností a účinností od 8. 2. 2014

 

1. Všeobecné podmínky

Tyto Všeobecné podmínky stanovují práva a povinnosti smluvních stran a pravidla poskytování Služeb Poskytovatelem, kterým je společnost abioTel communication s.r.o., IČ 29152500, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8. Ustanovení Všeobecných podmínek platí, pokud není ve smlouvě, Ceníku, Obecné specifikaci služby či zvláštních pravidlech marketingové akce Poskytovatele stanoveno jinak. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že prostřednictvím Služeb mu mohou být poskytovány další služby, k jejichž poskytování je Poskytovatel oprávněn, jakož i služby subjektů odlišných od společnosti Poskytovatele, a to za podmínek stanovených v těchto Všeobecných podmínkách.

 

2. Smlouva

2.1. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací je mezi stranami uzavřena na základě objednávky žadatele o služby učiněné v písemné, elektronické, telefonické či ústní podobě. V objednávce je třeba uvést následující údaje žadatele:

Fyzická osoba nepodnikatel uvede jméno a příjmení, bydliště, datum narození a rodné číslo, bylo-li přiděleno,

Fyzická osoba podnikatel uvede jméno a příjmení, popř. obchodní dodatek, bydliště, datum narození, rodné číslo, místo podnikání a IČ,

Právnická osoba uvede obchodní firmu nebo název, sídlo, zahraniční osoba sídlo a označení organizační složky na území České republiky, IČ, údaj o plátcovství DPH, jméno, příjmení a bydliště, osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby.

Smlouvu je dle uvážení Poskytovatele možno uzavřít také v případě, že objednávka neobsahuje veškeré shora uvedené údaje žadatele.

 

2.2. Obsah smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací je tvořen následujícími dokumenty:

formulářem smlouvy, která je zpravidla uzavřena v písemné formě, avšak v případě jejího uzavření způsobem dle čl. 2.7. těchto podmínek může být uzavřena i na základě jiného úkonu Poskytovatele,

vždy aktuálně platným Ceníkem služeb,

vždy Obecnou specifikací služby, která obsahuje specifické technické a další podmínky pro poskytování konkrétní Služby. Je k dispozici na webových stránkách Poskytovatele,

zvláštními pravidly marketingové akce Poskytovatele, kterými se smlouva řídí v případě, využije-li Účastník zvláštní marketingové akce Poskytovatele,

vždy těmito Všeobecnými podmínkami, které stanovují práva a povinnosti smluvních stran a pravidla poskytování Služeb Poskytovatelem,

bude-li Účastník využívat platebních služeb, potom se Smlouva řídí též Obchodními podmínkami platebních služeb, které stanovují práva a povinnosti smluvních stran a pravidla poskytování platebních služeb Poskytovatelem,

Veškeré dokumenty tvořící obsah Smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací jsou k dispozici na webových stránkách Poskytovatele www.abiotel.eu. Poskytovatel je v souladu se zákonem oprávněn k jednostranné změně smluvních dokumentů, postupuje přitom v souladu se zákonem o elektronických komunikacích a těmito Všeobecnými podmínkami.

 

2.3. Smlouvu je možné uzavřít a poskytování Služby je možné sjednat na dobu určitou nebo neurčitou. Není-li ve Smlouvě vyznačena doba jejího trvání, platí, že je uzavřena na dobu neurčitou. Doba trvání smlouvy počíná od okamžiku aktivace Služby.

 

2.4. V případě, že je Smlouva uzavírána v provozovně Poskytovatele či prostřednictvím jeho obchodního zástupce, je Poskytovatel či jeho obchodní zástupce oprávněn ověřit totožnost zájemce o Služby, jakož i další skutečnosti týkající se osoby zájemce a jeho platební morálky. Smlouva je v případě jejího uzavření v provozovně Poskytovatele či prostřednictvím jeho obchodního zástupce uzavřena okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a SIM karta Účastníka bude aktivována bez zbytečného prodlení, nejpozději do 7 dnů od podpisu Smlouvy.

 

2.5. V případě, že je Smlouva uzavřena korespondenční formou je Poskytovatel či jeho obchodní zástupce oprávněn ověřit totožnost zájemce o Služby, jakož i další skutečnosti týkající se osoby zájemce a jeho platební morálky, před odesláním smluvní dokumentace na adresu uvedenou zájemcem v objednávce. Smlouva je v případě jejího uzavření korespondenční formou uzavřena okamžikem doručení podepsaného vyhotovení smlouvy Poskytovateli a SIM karta Účastníka bude aktivována bez zbytečného prodlení, nejpozději do 7 dnů od doručení podepsaného vyhotovení Smlouvy Poskytovateli.

 

2.6. Poskytovatel je oprávněn neaktivovat sjednané Služby a odstoupit od uzavřené Smlouvy. V případě, že Poskytovatel neaktivuje Službu ve lhůtě stanovené v čl. 2.4. a 2.5., má se za to, že od Smlouvy odstoupil. Účastník bere na vědomí, že v takovém případě nemá nárok na žádnou náhradu ani jinou kompenzaci.

 

2.7. Poskytovatel je oprávněn přijmout návrh na uzavření smlouvy zájemce i jinak, než podpisem smlouvy v písemné formě. Smlouva se považuje za uzavřenou též aktivací SIM karty Účastníka dle jeho objednávky.

 

2.8. Poskytovatel je v souvislosti s aktivací Služby oprávněn účtovat aktivační poplatek dle Ceníku Poskytovatele.

 

2.9. SIM karta je po celou dobu trvání smlouvy vlastnictvím Poskytovatele, Účastník však odpovídá za její řádné užívání. Poskytovatel neodpovídá za data uložená na SIM kartě Účastníkem.

 

2.10. Účastník je po dobu trvání smlouvy oprávněn objednat další Služby dle nabídky Poskytovatele či prodloužit dobu trvání Smlouvy, a to jak písemnou formou, tak i elektronicky či telefonicky prostřednictvím zákaznického centra Poskytovatele. K rozšíření poskytovaných Služeb a k prodloužení doby trvání Smlouvy se nevyžaduje písemná forma. Pro takto rozšířené Služby platí veškeré dokumenty tvořící obsah smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, tj. Smlouva, aktuálně platný Ceník služeb, Obecná specifikace služby, případná zvláštní pravidla marketingové akce Poskytovatele, aktuálně platné znění Všeobecných podmínek poskytování služeb společností abioTel communication s.r.o. a v případě využívání platebních služeb též Obchodní podmínky platebních služeb. Okamžikem aktivace těchto Služeb je Účastník povinen za tyto hradit cenu dle Ceníku služeb.

 

2.11. V případě, že Účastník v době trvání Smlouvy objedná další Služby dle nabídky Poskytovatele, případně zvolí nový tarif z nabídky Poskytovatele, a dle stanovených podmínek je s takto objednanými Službami či s takto zvoleným tarifem spojen závazek na dobu určitou, Smlouva se prodlužuje a nova doba trvání Smlouvy počíná dle stanovených podmínek od aktivace takto objednaných Služeb či od aktivace nového tarifu, s čímž Účastník výslovně souhlasí. V případě, že byl závazek spojený s takto objednanými Službami či s takto zvoleným tarifem kratší, než původní závazek dle Smlouvy, neskončí Smlouva dříve, než uplynutím původního závazku.

 

3. Zákaznické centrum

3.1. Účastník je oprávněn využívat služeb zákaznického centra Poskytovatele, které je dostupné na těchto kontaktních údajích:

tel.: 246 030 707, 597 603 603

fax.: 558 110 010

e-mail: info@abiotel.cz,

adresa pro doručování: abioTel communication s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8.

 

3.2. Při využívání služeb zákaznického centra Poskytovatele je Účastník povinen identifikovat se číslem své Smlouvy.

 

3.3. Komunikace se zákaznickým centrem může být Poskytovatelem zaznamenávána.

 

3.4. Služeb zákaznického centra je možno využít zejména pro podávání návrhů, připomínek, žádostí a reklamací, stejně jako pro získávání aktuálních informací o poskytovaných službách a jejich cenách.

 

3.5. Aktuálních informace o poskytovaných službách a jejich cenách může Účastník získat též na webových stánkách Poskytovatele www.abiotel.eu.

 

4. Cena, vyúčtování ceny, platební podmínky

4.1. Ceny Služeb jsou uvedeny v aktuálně platném Ceníku služeb. Ceník služeb je k dispozici na webových stránkách Poskytovatele www.abiotel.eu.

 

4.2. Zúčtovací období je jeden kalendářní měsíc, a to počínaje ode dne aktivace první Služby Účastníka.

 

4.3. Poskytovatel provádí vyúčtování formou vystavení daňového dokladu / faktury Účastníkovi takto:

jednorázové platby mohou být účtovány Poskytovatelem Účastníkovi po dodání plnění, zpravidla v následujícím vyúčtování;

pravidelné platby jsou účtovány zpětně k poslednímu dni zúčtovacího období včetně;

pravidelné platby jsou tvořeny pevnými a variabilními platbami;

pevné platby (paušál) budou účtovány počínaje dnem aktivace první Služby Účastníka;

variabilní platby jsou účtovány na základě měřitelného parametru (např. počet a doba trvání hovorů, počet odeslaných SMS, objem přenesených dat) podle metodiky měření stanovené Poskytovatelem;

smluvní pokuty a finanční vyrovnání budou účtovány zpravidla v prvním následném vyúčtování po vzniku příslušného nároku.

 

4.4. Na jednom daňovém dokladu / faktuře má Poskytovatel právo vyúčtovat platbu za všechny poskytované Služby a za služby poskytované třetími stranami, pro které Poskytovatel provádí fakturaci. Poskytovatel může na základě žádosti Účastníka vyhotovit podrobný rozpis skutečně vyčerpaných služeb. Cena za vyhotovení podrobného rozpisu se řídí Ceníkem Poskytovatele.

 

4.5. Vyúčtování ceny služeb bude prováděno elektronicky, nezvolil-li Účastník, že trvá na zasílání faktur poštovní zásilkou. Zasílání faktur poštovní zásilkou je zpoplatněno dle Ceníku služeb. Odesláním vyúčtování se v případě elektronické fakturace rozumí, zaslání vyúčtování elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě. Vyúčtování je účastníkovi k dispozici také na jeho klientském účtu dostupném na adrese www.abiotel.eu.

 

4.6. Splatnost faktur Poskytovatele je 14 dnů od data vystavení. Účastník je povinen uhradit Vyúčtování nejpozději do data splatnosti uvedeného v příslušné faktuře, a to bez ohledu na skutečnost, zda vyúčtování obdržel poštou nebo mu bylo zasláno elektronicky, jinak je účastník v prodlení. Povinnost účastníka je splněna až připsáním účtované částky na bankovní účet Poskytovatele pod příslušným variabilním symbolem.

 

4.7. Účastník je povinen každou platbu řádně identifikovat příslušným variabilním a specifickým symbolem, jinak se platba nepovažuje za řádně uhrazenou. Účastník se zavazuje uhradit Poskytovateli administrativní poplatek za dohledání a přiřazení nesprávně identifikované platby. Výše poplatku za dohledání a přiřazení nesprávně identifikované platby je stanovena v Ceníku Poskytovatele.

 

4.8. Pokud udělí Účastník Poskytovateli zmocnění k inkasu z účtu Účastníka, vyúčtované částky jsou odečítány z tohoto účtu Účastníka v rámci inkasního postupu. Pokud inkasní platba nebude provedena z důvodu, který není na straně Poskytovatele (např. nedostatečné peněžní prostředky na účtu Účastníka, nedostačující limit pro inkaso příslušné částky, neexistence inkasního příkazu vůči peněžnímu ústavu, špatné údaje týkající se inkasa, atd.), je Účastník povinen uhradit vyúčtované částky jiným způsobem do data splatnosti, jinak je v prodlení. Účastník je povinen pravidelně kontrolovat, zda byla inkasní platba řádně a včas provedena.

 

4.9. Nedoručení vyúčtování nemá vliv na povinnost Účastníka uhradit částky za poskytnuté Služby, přičemž nebude-li vyúčtování Účastníkovi doručeno do 15 dnů od uplynutí zúčtovacího období, je povinen o tom neprodleně informovat Poskytovatele. Výše dlužné částky a další informace potřebné k úhradě mohou být účastníkovi kdykoliv sděleny na jeho žádost Zákaznickým centrem Poskytovatele a může si je též ověřit na jeho klientském účtu dostupném na adrese www.abiotel.eu.

 

4.10. Dojde-li ke změně Služby, potom se ceny za změněnou Službu začínají účtovat dnem skutečného provedení změny Služby ze strany Poskytovatele.

 

4.11. Dojde-li ke zvýšení nákladů přímo spojených s poskytováním Služby má Poskytovatel právo odpovídajícím způsobem zvýšit cenu Služby.

 

4.12. Účastník může proti nárokům Poskytovatele započíst pouze ty pohledávky, které jsou pravomocně přiznané soudním či jiným obdobným rozhodnutím.

 

5. Důsledky prodlení Účastníka

5.1. V případě prodlení Účastníka je Poskytovatel oprávněn účtovat Účastníkovi náklady spojené se zasláním upomínek a s vymáháním pohledávek. Paušální výše úhrady spojené se zasláním upomínek je stanovena v Ceníku Poskytovatele.

 

5.2. Poskytovatel je oprávněn pověřit třetí osobu vymáháním pohledávek Poskytovatele od Účastníka, který je v prodlení s platbou dlužné částky. Účastník souhlasí v souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů s předáním jeho osobních údajů třetí osobě za účelem vymáhání pohledávek, což stvrzuje podpisem Smlouvy. Správa a zpracování osobních údajů bude probíhat v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu a po dobu nezbytně nutnou. Účastník je povinen jednat s touto stranou jako s řádně pověřeným zmocněncem Poskytovatele.

 

5.3. Účastník bere na vědomí, že pohledávky Poskytovatele mohou být vymáhány v soudním, správním či jiném obdobném řízení, přičemž Poskytovatel v takovém případě bude zastoupen advokátem a Účastníkovi vznikne v případě neúspěchu ve sporu povinnost k náhradě nákladů řízení.

 

5.4. Dostane-li se Účastník do prodlení s úhradou dlužné částky, je Poskytovatel oprávněn dle svého uvážení pohledávku za Účastníkem postoupit třetí osobě. V takovém případě, bude pohledávku dále vymáhat tato třetí osoba.

 

6. Jistota

6.1. Poskytovatel je oprávněn při vzniku smluvního vztahu od Účastníka požadovat složení jistoty stanovené v Ceníku Poskytovatele.

 

6.2. Poskytovatel je dále před uzavřením Smlouvy i po dobu jejího trvání oprávněn požadovat od Účastníka složení další jistoty v případech hrozícího finančního rizika, zejména v následujících případech:

sídlo nebo trvalé bydliště Účastníka se nachází mimo území České republiky;

u fyzických osob a členů statutárních orgánů právnických osob, nejsou-li tito občany České republiky, bez ohledu na jejich trvalý pobyt v ČR;

Smlouva nebo Služba byla se souhlasem Poskytovatele převedena na třetí stranu, aniž byly uhrazeny všechny pohledávky Poskytovatele vůči Účastníkovi;

Účastník opakovaně nedodržuje platební podmínky;

při zahájení insolvenčního řízení na Účastníka nebo při vstupu Účastníka do likvidace;

na majetek Účastníka je či v minulosti byla vedena exekuce;

Účastník má vůči Poskytovateli splatný dluh nebo jinou povinnost;

pokud dojde k neobvyklému nárůstu plateb za poskytované Služby;

v případě, že existují pochybnosti o identifikačních údajích zadaných Účastníkem;

v případech obtížné komunikace s Účastníkem.

 

6.3. Výše jistoty dle čl. 6.2. se stanoví tak, aby s ohledem na aktuální či předpokládané využívání Služeb Účastníkem zpravidla pokryla alespoň čtyři následující měsíční platby. Poskytovatel je oprávněn vzhledem k okolnostem případu výši jistoty upravit, případně požadovat složení dodatečné jistoty.

 

6.4. Poskytovatel je oprávněn použít jistotu k započtení pohledávek Poskytovatele vůči Účastníkovi, zejména k úhradě ceny za poskytnutí Služeb, pravidelných periodických plateb a nezaplacených smluvních pokut.

 

6.5. Jistota bude Účastníkovi vrácena po skončení smluvního vztahu na žádost Účastníka do 30 dnů od obdržení žádosti o vrácení jistoty, to však pouze za podmínky, že Poskytovatel nebude po skončení smluvního vztahu evidovat za Účastníkem žádnou neuhrazenou pohledávku. Žádost o vrácení jistoty je Účastník oprávněn učinit nejdříve ke dni skončení smluvního vztahu. Poskytovatel je oprávněn jistotu Účastníkovi vrátit i dříve.

 

7. Práva a povinnosti Poskytovatele

7.1. Poskytovatel je povinen:

 

7.1.1. zřídit a poskytovat sjednanou Službu v souladu se Smluvními dokumenty každému, kdo o tuto Službu požádá a souhlasí s těmito dokumenty. Poskytovatel má právo odmítnout žádost žadatele v případě, že tento nemá na zřízení nebo změnu Služby nárok nebo pokud žadatel neplní nebo neplnil své závazky vůči Poskytovateli nebo jiným osobám nebo pokud lze důvodně předpokládat, že své závazky nebude plnit, jakož i v případě, že žadatel uvedl v žádosti nepravdivé údaje;

7.1.2. po dohodě s Účastníkem provést změnu Služby v souladu se Smluvními dokumenty;

7.1.3. poskytovat službu v rozsahu a oblastech pokrytých radiovým signálem. Nepokrytí určitého území radiovým signálem není považováno za vadu plnění a nezakládá nárok Účastníka na kompenzaci či ukončení smlouvy;

7.1.4. zahájit práci na odstranění závad bez zbytečného prodlení po jejich oznámení Účastníkem. Závada je stav, který neumožňuje nebo ztěžuje používání Služby obvyklým způsobem, zejména tím, že není dodržena standardní úroveň kvality Služby, nebo stav, který způsobuje nesprávný výpočet úhrady ceny za Službu;

7.1.5. zveřejňovat informace o inovacích Služby, které mají za následek změnu Obecné specifikace služby;

7.1.6. informovat Účastníka o změnách Smlouvy alespoň jeden měsíc před nabytím účinnosti změny Smlouvy. Informace o změně bude zveřejněna v každé provozovně Poskytovatele a způsobem umožňujícím dálkový přístup na stránkách www.abiotel.eu a dále bude zaslána Účastníkovi prostřednictvím jeho klientského účtu dostupného na adrese www.abiotel.eu a případně též způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování;

7.1.7. umožnit Účastníkovi užívat telefonní službu bezplatné volání na čísla tísňového volání a na evropská harmonizovaná čísla s výjimkou případů stanových zákonem. Tísňové volání je bezplatné volání na jednotné evropské číslo tísňového volání (112) a národní čísla tísňového volání stanovená v číslovacím plánu. Čísla tísňového volání slouží k oznámení událostí v případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek a při volání na tato čísla jsou pracovišti tísňového volání poskytovány lokalizační údaje volajícího. Evropská harmonizovaná čísla jsou čísla určená číslovacími plány v rozsahu 116… Evropská harmonizovaná čísla slouží ke kontaktu s poskytovateli služeb se sociální hodnotou, např. v případech pohřešovaných dětí, pomoci obětem násilí, linky důvěry. Tísňové volání a volání na evropská harmonizovaná čísla je uskutečňováno bezplatně;

7.1.8. v rámci vybraných tarifních programů poskytnout Účastníkovi volné jednotky podle zvoleného tarifu (např. minuty tel. hovoru, SMS či data). Účastník je oprávněn využít volných jednotek pouze pro čerpání Služeb určených v dokumentech Poskytovatele. Nevyužití

volných jednotek nemá vliv na povinnost Účastníka zaplatit měsíční pevnou platbu (paušál) dle zvoleného tarifu. Volné jednotky se nepřenáší do dalších zúčtovacích období. Ukončení smlouvy nezakládá Poskytovateli povinnost cenu nevyčerpaných volných jednotek Účastníkovi nahradit.

 

7.2. Poskytovatel je oprávněn:

7.2.1. jednostranně měnit veškeré smluvní dokumenty, zejména Smlouvu, Obecnou specifikaci služeb, Ceník Služeb, zvláštními pravidla marketingové akce, Všeobecné podmínky, Obchodní podmínky platebních služeb, a to v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami a zákonem o elektronických komunikacích;

7.2.2. stanovit pro jednotlivé Poskytované služby limity, při jejichž překročení je oprávněn omezit či přerušit poskytování Služby;

7.2.3. omezit nebo přerušit poskytování Služby na nezbytně nutnou dobu ze závažných důvodů uvedených níže v těchto Všeobecných podmínkách;

7.2.4. změnit telefonní číslo, účastnické jméno, IP adresu nebo přístupové kódy Účastníka z naléhavých technických nebo provozních důvodů i bez souhlasu Účastníka. O takové změně bude Účastníka informovat co nejdříve;

7.2.5. nepřijmout změnu Smlouvy požadovanou Účastníkem;

7.2.6. ověřit zákonnými způsoby důvěryhodnost Účastníka a jeho schopnosti plnit své závazky, s čímž Účastník souhlasí;

7.2.7. zavést dodatečné způsoby ochrany sítě a Služeb, pokud má za to, že zavedení takové ochrany je ve prospěch Účastníka, případně je nutné pro udržení stability a integrity sítě;

 

8. Práva a povinnosti Účastníka

8.1. Účastník je povinen:

8.1.1. užívat Služeb pouze způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy, Smlouvou, písemnými návody, pokyny a provozními podmínkami, a který nemůže negativně ovlivnit provoz sítě či její části nebo kvalitu Služeb poskytovaných jiným účastníkům;

8.1.2. dodržovat povinnosti uvedené ve smluvních dokumentech;

8.1.3. řádně a včas hradit ceny za Služby;

8.1.4. zajistit, aby koncová zařízení, která užívá, splňovala podmínky stanovené zvláštními právními předpisy a technickými normami, aby byla schválena pro provoz na území České republiky a aby neodporovala standardům GSM asociace. Účastník odpovídá za řádný stav svých koncových zařízení;

8.1.5. nezneužívat připojení k Síti Poskytovatele zejména využíváním tohoto připojení k jiným než dohodnutým účelům;

8.1.6. oznamovat neprodleně Kontaktní osobě Poskytovatele Závady (nejpozději následující pracovní den po jejím výskytu) i všechny skutečnosti, jež by mohly nepříznivě ovlivnit funkčnost Služby nebo Sítě Poskytovatele;

8.1.7. neprodleně písemně informovat Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů Účastníka uvedených ve Smlouvě, zejména pak jména a příjmení nebo obchodního jména, bydliště nebo sídla, právní formy, bankovního spojení, telefonních čísel, IČ, DIČ, údajů organizační složky, a to vždy nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala;

8.1.8. neumožnit využívání poskytnutých Služeb třetím osobám a neposkytovat své služby třetím osobám s využitím sítě či Služeb Poskytovatele, pokud není mezi Poskytovatelem a Účastníkem písemně sjednáno jinak. V případě škody, která vznikne Poskytovateli nebo jiným osobám v důsledku přístupu třetích osob ke Službě, a to i bez vědomí Účastníka, zejména zneužitím přístupového účastnického jména a hesla, nese Účastník plnou odpovědnost;

8.1.9. neumožnit užití Služeb v souvislosti se svojí podnikatelskou činností, pokud není mezi Poskytovatelem a Účastníkem písemně sjednáno jinak;

8.1.10. nevyužívat telefonní čísla přidělená Poskytovateli pro své vlastní služby;

8.1.11. nevydávat služby Poskytovatele za své vlastní služby;

8.1.12. neuskutečňovat zlomyslná volání ani žádné jiné hovory, jež ohrožují nebo obtěžují třetí osoby;

8.1.13. zabezpečit SIM kartu Poskytovatele před poškozením, odcizením nebo ztrátou;

8.1.14. vrátit veškerá zařízení poskytnutá Účastníkovi Poskytovatelem při ukončení smlouvy, popř. jednotlivé Služby, nebo na písemnou žádost Poskytovatele;

8.1.15. v případě využívání datových služeb nepřekročit případný dohodnutý limit provozu. V případě překročení dohodnutého limitu v síti Poskytovatele na území České republiky má Poskytovatel právo limitovat rychlost přenášeného datového provozu. Při překročení dohodnutého limitu mimo síť Poskytovatele (při využívání služeb roaming) má Poskytovatel právo účtovat cenu dle Ceníku Poskytovatele;

8.1.16. zdržet se veškerých jednání, která porušují autorská práva Poskytovatele nebo třetích osob a etická pravidla chování na síti Internet a síti Poskytovatele, zejména nespecifické šíření nevyžádané pošty či neoprávněné vstupování do cizích sítí (tzv. hacking);

8.1.17. užívat Služby pouze prostřednictvím SIM karty, kterou poskytl Poskytovatel. Účastník není oprávněn žádným způsobem zasahovat do softwaru na SIM kartě či případně v jiných zařízeních Poskytovatele a ani jej kopírovat;

8.1.18. po zjištění ztráty, odcizení, zneužití či jiného narušení práva k užití SIM karty nebo Služby neprodleně o této skutečnosti informovat Poskytovatele, který bez zbytečného odkladu, nejpozději do 6 hodin po přijetí oznámení učiní opatření k zabránění zneužití SIM karty nebo Služby. Za přijetí opatření k zabránění zneužití SIM karty nebo Služby je Poskytovatel oprávněn účtovat poplatek dle Ceníku Poskytovatele. Totéž platí v případě podezření Účastníka na zneužití hesel a bezpečnostních kódů. Účastník odpovídá až do učinění opatření k zabránění zneužití SIM karty, Služby, hesel či bezpečnostních kódů za úhradu všech Služeb, které byly uskutečněny a je povinen uhradit cenu zneužitých Služeb;

8.1.19. učinit odpovídající opatření k řádnému zabezpečení a ochraně PIN kódu a PUK kódu před zneužitím. Účastník je povinen uchovávat PIN a PUK pod svou výhradní osobní kontrolou. V případě podezření, že se s PUK kódem seznámila neoprávněná osoba, je Účastník povinen požádat Poskytovatele o výměnu SIM karty, která mu bude vyměněna za poplatek dle Ceníku Poskytovatele;

8.1.20. v případě poškození SIM karty požádat Poskytovatele o výměnu SIM karty, která mu bude vyměněna za poplatek dle Ceníku Poskytovatele;

8.1.21. seznámit třetí osobu, které umožní užívání Služby s veškerými smluvními podmínkami tvořícími Smlouvu. Účastník odpovídá za úkony této osoby, jako by jednal sám.

 

8.2. Účastník je oprávněn:

8.2.1. užívat Služeb v souladu se smluvními dokumenty a příslušnými právními předpisy;

8.2.2. navrhnout změnu Smlouvy;

8.2.3. obracet se se svými připomínkami a žádostmi na Poskytovatele;

8.2.4. uplatňovat reklamace proti rozsahu, kvalitě Služby a účtované ceně;

8.2.5. v případě změny podstatných náležitostí smlouvy uvedených v ust. § 63 odstavci 1 písm. c) až q) zákona o elektronických komunikacích, nebo změny jiných ustanovení smlouvy, které vedou ke zhoršení postavení Účastníka má Účastník právo vypovědět Smlouvu bez sankce, nebude-li změny akceptovat. Právo ukončit Smlouvu podle tohoto ustanovení nevzniká, pokud dojde ke změně Smlouvy na základě změny právní úpravy nebo v případě změny smlouvy nařízené příslušným státním orgánem.

 

8.3. Účastník bere na vědomí, že:

8.3.1. je výhradně zodpovědný za obsah dat, která zveřejňuje v síti, nebo která po síti posílá;

8.3.2. dostupnost dat třetích osob zveřejněných na nebo posílaných po síti není Poskytovatelem zaručována;

8.3.3. při nepřímém připojení ke Službě Poskytovatele (přes síť jiného operátora) je Účastník povinen si sám zajistit a hradit přístup ke Službě Poskytovatele, pokud není dohodnuto jinak.

 

8.4. Každou oznamovací povinnost, či povinnost zaslat upozornění, která vyplývá ze Smluvních dokumentů nebo ze zákona, může Poskytovatel splnit i elektronickými prostředky formou elektronické zprávy podepsané běžným nezaručeným elektronickým podpisem či formou SMS, nestanovují-li právní předpisy povinné dodržení určité jiné formy sdělení.

 

9. Poskytování Služby, omezení a přerušení Služby

9.1. Poskytovatel zajišťuje dostupnost Služby v rozsahu uvedeném ve smluvních dokumentech.

 

9.2. Poskytovatel je oprávněn plnit své povinnosti podle Smlouvy prostřednictvím dalších dodavatelů, přitom však nese stejnou odpovědnost, jako kdyby plnil sám.

 

9.3. Jestliže nepředvídatelné okolnosti, jež se týkají Poskytovatele a jež Poskytovatel nemohl odvrátit ani s vynaložením péče, kterou lze na něm spravedlivě požadovat, znemožní Poskytovateli plnit jeho závazky, prodlužuje se lhůta pro poskytnutí plnění o dobu, po níž daná nemožnost trvá, a o přiměřenou dobu na zahájení plnění.

 

9.4. Poskytovatel neodpovídá za vznik závad v případech, kdy k těmto závadám došlo následkem neodborného nebo neoprávněného zacházení ze strany Účastníka nebo jiných osob. Jinou osobou se rozumí osoba, která nepatří mezi zaměstnance (pracovníky) Účastníka ani Poskytovatele, ani není ve smluvním vztahu s Poskytovatelem jako fyzická osoba nebo právnická osoba zajišťující servis či opravu zařízení Poskytovatele.

 

9.5. Poskytovatel je oprávněn blokovat přístup Účastníka na audiotextová čísla.

 

9.6. Poskytovatel je oprávněn řídit provoz v síti a omezit nebo přerušit nepřetržité poskytování Služby i bez předchozího upozornění a to z těchto důvodů:

důležitého obecného zájmu;

jestliže je jeho schopnost poskytovat Službu omezena objektivně neodvratitelnou událostí, kterou nemohl předvídat, ani jí zabránit;

v případě, kdy by další poskytování Služby mohlo způsobit škodu Poskytovateli, Účastníkovi nebo třetí osobě, v případě narušení bezpečnosti a integrity sítě, bezpečnosti služby nebo při zjištění jejich ohrožení nebo zranitelnosti;

po dobu krizových stavů;

na základě soudního či jiného obdobného rozhodnutí;

dojde-li k naplnění limitu stanoveného Poskytovatelem pro určitou Službu;

na nezbytně nutnou dobu potřebnou pro údržbu Sítě

 

9.7. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit nepřetržité poskytování Služby po předchozím upozornění (v naléhavých případech i bez předchozího upozornění) a to z těchto důvodů:

Účastník porušuje Podmínky;

Účastník nezaplatí řádně a včas vyúčtované ceny za poskytnutou Službu ani po předchozím písemném upozornění s uvedeným termínem náhradního plnění. Upozornění může být zasláno I elektronicky či SMS;

Účastník užívá zařízení neschválené pro provoz v České republice;

je důvodné podezření, že Účastník nebo třetí osoba zneužíval nebo zneužívá Služeb;

Účastník odmítl složit jistotu stanovenou Poskytovatelem;

Účastník užívá Služeb způsobem, který může negativně ovlivnit provoz sítě či jakékoliv její části, nebo kvalitu Služeb poskytovaných jiným zákazníkům;

Účastník vstoupí do likvidace;

na Účastníka je podán insolvenční návrh.

9.8. V případě, že na některé ze SIM karet Účastníka dojde k neobvykle vysokému provozu, který přesáhne v průběhu zúčtovacího období dvojnásobek průměrné výše Vyúčtování, nebo k neobvyklému typu provozu (např. se objeví hovory do exotických destinací nebo na audiotexová čísla, ačkoliv k takovým hovorům v minulosti v takovém objemu nedocházelo), je Poskytovatel oprávněn (nikoliv však povinen) Účastníkovi přerušit poskytování Služeb za účelem ochrany Účastníka. Poskytovatel informuje Účastníka o tom, že tohoto svého práva využil, SMS zprávou, případně jiným vhodným způsobem. Omezení poskytování Nabízených služeb se může vztahovat I na jiné SIM karty či poskytované služby Účastníka než ty, u nichž se objevil neobvykle vysoký provoz či neobvyklý typ provozu. V případě, že Účastník složí Poskytovateli jistotu, bude poskytování Služeb obnoveno. Právo Poskytovatele na úhradu dlužných cen za poskytnuté Služby a nárok na úhradu měsíčních paušálů není omezením nebo přerušením poskytování Služeb Účastníkovi dotčeno.

 

9.9. Za obnovení poskytování Služby po jejich přerušení dle čl. 9.7 Všeobecných podmínek je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat Účastníkovi poplatek dle aktuálního Ceníku.

 

9.10. V případě, že došlo k omezení, případně přerušení poskytování Služeb z důvodu porušení povinností Účastníka dle čl. 9.7, obnoví Poskytovatel poskytování Služeb na žádost Účastníka poté, co se prokazatelně dozví, že Účastník zjednal nápravu, zejména uhradil dlužné částky.

 

9.11. Za porušení Smlouvy Poskytovatelem se nepovažuje omezení a přerušení poskytování Služby čl. 9.5, 9.6, 9.7 či 9.8.

 

9.12. Poskytovatel je oprávněn ukončit poskytování Služby ihned potom, co zjistí, že vyúčtování Služeb, upomínky, sdělení a jiné zprávy zaslané Poskytovatelem písemně na poslední známou adresu Účastníka vedenou v evidenci Poskytovatele, se nepodařilo Účastníkovi doručit. Totéž platí pro komunikaci elektronickými prostředky, podle pravidel uvedených ve Smluvních dokumentech.

 

9.13. Jestliže vyšší moc omezí trvání nebo rozsah poskytované Služby, budou obě strany zproštěny příslušných závazků na dobu trvání tohoto zásahu vyšší moci.

 

9.14. Obě strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti bránící řádnému plnění Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání takových okolností.

 

9.15. Nárok Poskytovatele na úhradu cen za Služby a podle Smlouvy není dotčen omezením nebo přerušením poskytování Služeb z důvodů prodlení Účastníka podle čl. 9.7. Všeobecných podmínek.

 

9.16. Poskytovatel v případě nutnosti zabránění naplnění kapacity připojení či jeho překročení technologickými prostředky řídí provoz v síti. Toto řízení nemá za standardních okolností vliv na kvalitu poskytované Služby. V případě, že hrozí přetížení sítě z důvodu na straně Účastníka, může být řízením omezena kvalita a rozsahu Služby poskytované dotčenému Účastníkovi tak, aby byla zachována kvalita Služeb ostatních zákazníků. Z důvodu zamezení naplnění či překročení kapacity sítě dále mohou být přijata omezení spočívající v tom, že hlasové hovory jsou poskytování přednostně před datovými službami, po určitou dobu nebude možné zahájit nový hovor či dojde k dočasnému omezení rychlosti datových služeb.

 

9.17. K převodu práv a povinností ze Smlouvy Účastníkem na třetí osobu, zejména k převodu Služby na třetí osobu či k postoupení pohledávek Účastníka je třeba písemného souhlasu Poskytovatele.

 

9.18. Součástí Služby je i občasné zasílání informačních zpráv elektronickými prostředky ze strany Poskytovatele na adresu Účastníka nebo jeho Kontaktní osoby. Tyto informační zprávy mohou mít charakter obchodního sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti v platném znění. Účastník má v souladu se zákonem právo kdykoliv další zasílání obchodních sdělení odmítnout. Obchodním sdělením nejsou informace technické, provozní a týkající se Smluvních dokumentů.

 

10. Reklamace

10.1. Každý Účastník má právo na uplatnění reklamace směřující proti rozsahu či kvalitě Služeb nebo výši účtované ceny. Jménem (či v zastoupení) Účastníka může reklamaci uplatnit jen oprávněný zástupce. Reklamace se uplatňuje písemně na doručovací adrese zákaznického centra Poskytovatele: abioTel communication s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8.

 

10.2. Reklamace proti vyúčtování musí být uplatněna u Poskytovatele do 2 měsíců od vystavení vyúčtování. Reklamace proti rozsahu či kvalitě Služeb musí být uplatněna u Poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců od vadného poskytnutí služby. V případě nedodržení uvedených lhůt právo na reklamaci zaniká.

 

10.3. Reklamace musí pro možnost jejího řádného vyřízení obsahovat minimálně tyto údaje:

identifikaci Účastníka, číslo Smlouvy a identifikace reklamované Služby,

předmět reklamace, přesný a konkrétní popis závady, datum a čas vzniku závady,

označení osoby jednající za Účastníka a podpis Účastníka (osoby oprávněné za Účastníka jednat).

 

10.4. Uplatnění reklamace nemá odkladný účinek na povinnost uhradit ve lhůtě splatnosti uvedené na příslušné faktuře cenu za poskytnutou Službu v plné výši.

 

10.5. Reklamaci vyřizuje Poskytovatel v zákonem stanovených lhůtách, tj. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení reklamace a v případech, kdy vyřízení reklamace vyžaduje projednání se zahraničním provozovatelem, do 2 měsíců ode dne jejího doručení.

 

10.6. V případě kladného vyřízení reklamace, na jehož základě vznikl Účastníkovi přeplatek, má Účastník právo na vrácení přeplatku do 1 měsíce ode dne doručení oznámení o kladném vyřízení Reklamace Účastníkovi. Poskytovatel je oprávněn použít přeplatek přednostně k vyrovnání splatných závazků Účastníka. Pokud takové závazky neexistují, Poskytovatel vrátí Účastníkovi přeplatek (event. snížený o výši jeho závazků) ponížením účtované částky v následujícím vyúčtování. Právo na vrácení přeplatku vzniklého z titulu kladně vyřízené reklamace, který nebyl Účastníkovi vrácen, se promlčuje ve lhůtách stanovených právními předpisy.

 

10.7. Nevyhoví-li Poskytovatel podané reklamaci na vyúčtovanou cenu za poskytnuté Služby a Účastník s takovým vyřízením reklamace nesouhlasí, je oprávněn uplatnit u Českého telekomunikačního úřadu námitky proti vyřízení reklamace. Námitky je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení oznámení o vyřízení reklamace. Podání námitek k Českému telekomunikačnímu úřadu nemá odkladný účinek na povinnost uhradit ve lhůtě splatnosti uvedené na příslušné faktuře cenu za poskytnutou Službu v plné výši, ledaže Český telekomunikační úřad stanoví na žádost Účastníka jinak.

 

11. Odpovědnost za škodu

11.1. Pokud Službu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele, zajistí Poskytovatel odstranění závady a přiměřeně sníží cenu nebo po dohodě s Účastníkem, zajistí poskytnutí Služby náhradním způsobem. Přiměřené snížení ceny bude poskytnuto poměrem z pevné platby za Službu (paušálu), a to podle poměru celých dokončených hodin v zúčtovacím období, po které nebylo možno Službu řádně užívat, k celkovému počtu hodin v daném zúčtovacím období. Poskytovatel není povinen nahradit Účastníkovi škodu, která mu vznikne v důsledku přerušení Služby nebo vadného poskytnutí Služby.

 

11.2. Poskytovatel ani Účastník nejsou povinni si vzájemně nahrazovat škody, které druhé straně vznikly porušením jejich povinností, pokud prokáží, že toto porušení vzniklo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Takovými okolnostmi jsou zejména události Vyšší moci.

 

11.3. Poskytovatel Účastníkovi neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou, odcizením či jiným zneužitím bezpečnostních kódů a hesel, ztrátou odcizením nebo zneužitím SIM karty nebo Služeb, či nedostatečným zabezpečením technických prostředků.

 

11.4. Poskytovatel Účastníkovi neodpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s plněním třetích stran, a to bez ohledu na skutečnost, že třetí strana plnění poskytla prostřednictvím Služeb či sítě Poskytovatele. V případě, že Účastníkovi vznikne škoda způsobená v souvislosti s plněním třetích osob, bude náhradu takto způsobené škody nárokovat přímo po třetí osobě.

 

11.5. Poskytovatel neodpovídá při poskytování Služeb za obsah přenášených zpráv, dat a informací. Poskytovatel neodpovídá za obsah a využití informací dostupných v síti Internet, i když jsou tyto informace přístupné a používané prostřednictvím Služeb Poskytovatele.

 

11.6. Škody způsobené Poskytovatelem, vzniklé z jiných důvodů než z důvodů uvedených v čl. 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 a 11.5 budou Účastníkovi nahrazeny podle skutečné výše škody, nejvýše však v částce 5.000,- Kč, a to ve formě poskytnutí Služeb sjednaných ve Smlouvě. Pouze v případě, že náhrada škody bude splatná po ukončení platnosti Smlouvy, bude vyplacena v penězích.

 

11.7. Účastník nese plnou zodpovědnost za škodu, která vznikne Poskytovateli nebo jiným osobám v důsledku přístupu třetích osob k poskytované Službě.

 

12. Úrok z prodlení, smluvní pokuty, finanční vyrovnání

12.1. Je-li Účastník v prodlení s úhradou ceny Služby, je Účastník povinen platit z nezaplacené částky smluvní pokutu z prodlení ve výši 100,- Kč za každý i jen započatý týden po splatnosti.

 

12.2. V případě porušení smluvní povinnosti Účastníka informovat písemně Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů Účastníka podle čl. 8.1.7. je Poskytovatel oprávněn účtovat Účastníkovi smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti, a to i opakovaně.

 

12.3. Nároky Poskytovatele na náhradu škody v plné výši způsobené prodlením se splněním závazků Účastníka nejsou vyúčtováním a zaplacením úroku z prodlení nebo smluvní pokuty dotčeny.

 

12.4. Skončí-li Smlouva nebo Služba sjednaná na dobu určitou předčasně, a to z důvodů spočívajících na straně Účastníka, tj. zejména předčasnou výpovědí Účastníka či odstoupením Poskytovatele od Smlouvy nebo Služby pro její podstatné porušení Účastníkem, je Poskytovatel oprávněn požadovat od Účastníka úhradu finančního vyrovnání ve výši ušlých plateb. Ušlé platby se spočítají jako součin počtu měsíců scházejících od předčasného ukončení Smlouvy nebo Služby do uplynutí sjednané doby Smlouvy nebo Služby na dobu určitou a průměrné účtované měsíční platby za poskytnuté Služby z posledních tří měsíců předcházejících předčasnému ukončení Smlouvy nebo Služby. V případě, že dosud Účastníkovi nebyla vyúčtována žádná částka, za poskytnuté Služby, bude na místo průměrné účtované měsíční platby za poskytnuté Služby z posledních tří měsíců předcházejících předčasnému ukončení Smlouvy nebo Služby při výpočtu finančního vyrovnání použita pevná platba (paušál) stanovená pro sjednanou Službu v Ceníku Poskytovatele. V případě neúplného kalendářního měsíce bude částka vypočtena poměrně dle počtu dní.

 

12.5. Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.

 

13. Ukončení Smlouvy

13.1. Smlouva nebo Služba může být ukončena:

13.1.1 písemnou dohodou smluvních stran, přičemž Účastník je povinen ke dni podpisu dohody o ukončení služeb vypořádat veškeré finanční i případné další závazky vůči Poskytovateli, nedohodnou-li se strany jinak;

13.1.2. v případě poskytování Služeb na dobu určitou uplynutím sjednané doby, pokud nedojde k prodloužení smlouvy;

13.1.3. v případě Smlouvy uzavřené či Služby poskytované na dobu neurčitou na základě písemné výpovědi uplynutím sjednané výpovědní doby. Výpovědní doba začíná běžet od prvního dne zúčtovacího období bezprostředně následujícího po zúčtovacím období, ve kterém byla doručena písemná výpověď podaná smluvní stranou druhé smluvní straně a činí 1 měsíc, nedohodnou-li se strany jinak. V případě, že se zúčtovací období nepřekrývá s kalendářním měsícem, bere Účastník na vědomí, že v případě výpovědi smlouva skončí nikoliv k poslednímu dni kalendářního měsíce, ale k poslednímu dni zúčtovacího období Účastníka. Výpověď musí být doručena Poskytovateli na adresu: abioTel communication s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8. K výpovědi doručené jiné osobě než Poskytovateli, zejm. obchodnímu zástupci či partnerovi Poskytovatele, nebude přihlíženo;

13.1.4. výpovědí Smlouvy či Služby při změně podstatných náležitostí Smlouvy uvedených v ust. § 63 odstavci 1 písm. c) až q) zákona o elektronických komunikacích, nebo změně jiných ujednání Smlouvy, které vedou ke zhoršení postavení Účastníka, jestliže nové podmínky nebude Účastník akceptovat, přičemž smlouva v takovém případě zaniká ke dni nabytí účinnosti změny Smlouvy. Výpověď je v takovém případě Účastník oprávněn doručit Poskytovateli do dne účinnosti změny. Výpověď je možno učinit bez sankce. Právo ukončit smlouvu podle tohoto ustanovení nevzniká, pokud dojde ke změně Smlouvy na základě změny právní úpravy nebo v případě změny Smlouvy nařízení Českým telekomunikačním úřadem. Výpověď musí být doručena Poskytovateli na adresu: abioTel communication s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8. K výpovědi doručené jiné osobě než Poskytovateli, zejm. obchodnímu zástupci či partnerovi Poskytovatele nebude přihlíženo;

13.1.5. odstoupením od smlouvy z některého důvodu výslovně uvedeného níže ve čl. 13.4. a 13.5. jako podstatné porušení smlouvy. Účinky odstoupení od Smlouvy nebo Služby nastávají až doručením prohlášení o odstoupení od smlouvy porušující smluvní straně (smlouva se neruší s účinky od počátku). V případě důvodu uvedeného v čl. 13.5.1 a 13.5.2 je odstoupení od smlouvy součástí upomínky a účinky odstoupení nastávají dle podmínek v upomínce uvedených.

 

13.2. Smlouva nebo Služba může být ukončena kteroukoli smluvní stranou jako celek nebo může být každá Služba ukončena samostatně. Je-li ukončena Smlouva jako celek, končí tím automaticky ke stejnému datu i všechny Služby poskytované na základě ukončené Smlouvy. Ukončením Smlouvy nezanikají další Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Účastníkem. Poskytovatel je oprávněn ukončit Smlouvu jako celek i v případě, že Účastník porušuje své povinnosti jen ohledně některé dílčí Služby.

 

13.3. Výpověď dle čl. 13.1.3 a 13.1.4 musí mít písemnou formu. V případě pochybností nebo sporu je za den doručení považován třetí pracovní den po dni odeslání výpovědi. Po dobu výpovědní lhůty trvá povinnost Poskytovatele poskytovat Služby v plné kvalitě a povinnost Účastníka platit ceny dle Smlouvy.

 

13.4. Za podstatné porušení Smlouvy Poskytovatelem se považuje případ, kdy Poskytovatel:

13.4.1. neaktivoval požadovanou Službu po uplynutí lhůty uvedené ve Smlouvě a nezajistil nápravu ani přes písemnou výzvu ke zjednání nápravy v přiměřené dodatečné lhůtě, ne kratší 10 dnů;

13.4.2. v rámci jednoho zúčtovacího období opakovaně nedodržel standardní úroveň kvality poskytovaných Služeb a nezajistil nápravu ani přes písemnou výzvu ke zjednání nápravy v přiměřené dodatečné lhůtě, ne kratší 10 dnů;

 

13.5. Za podstatné porušení Smlouvy Účastníkem se považuje případ, kdy Účastník:

13.5.1. soustavně opožděně platí nebo soustavně neplatí cenu za Služby i přes upozornění ze strany Poskytovatele;

13.5.2. je v prodlení s úhradou účtované ceny za poskytnuté Služby nebo části takové ceny déle než 15 dní po datu splatnosti;

13.5.3. úmyslně uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje;

13.5.4. neposkytl jistotu podle čl. 6, která na něm byla Poskytovatelem požadována;

13.5.5. i přes upozornění používá poskytovanou Službu nebo majetek Poskytovatele v rozporu se Smlouvou nebo platnými právními předpisy;

13.5.6. uvede Poskytovatele v omyl a získá tímto pro sebe nebo pro jiného prospěch, který by jinak nezískal;

13.5.7. neodpojí bez prodlení své zařízení od sítě, pokud takové zařízení působí závady na síti, ačkoliv byl k takovému odpojení Poskytovatelem vyzván;

13.5.8. odepře Poskytovateli přístup k technickým zařízením Účastníka v souvislosti s lokalizací a odstraněním závady;

 

13.6. Ukončení smlouvy v souvislosti s přenositelností čísel:

13.6.1. Podmínky služby přenesení čísla

Obecná ustanovení

Každý Účastník je oprávněn ponechat si jím užívané mobilní telefonní číslo v případě změny poskytovatele veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Subjekty zúčastněné na službě přenesení čísla jsou opouštěný poskytovatel, přejímající poskytovatel a Účastník. Podmínkou úspěšného přenesení čísla je ukončení smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřené s opouštěným poskytovatelem, sdělení Čísla výpovědi opouštěného poskytovatele (dále též jen ČVOP), uzavření nové smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací s přejímajícím poskytovatelem a sjednání data přenesení čísla. Účastník bere na vědomí, že lhůta pro přenesení telefonního čísla, a to včetně aktivace tohoto čísla v síti přejímajícího poskytovatele, činí čtyři pracovní dny (pokud se přejímající poskytovatel s Účastníkem nedohodne jinak) a počíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém je žádost Účastníka o změnu poskytovatele doručena přejímajícímu poskytovateli.

 

Přenesení čísla do sítí společnosti abioTel communication s.r.o.

Účastník je oprávněn požádat o přenesení čísla při uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací s abioTel communication s.r.o. Součástí této smlouvy, mimo náležitostí smlouvy stanovených těmito Všeobecnými podmínkami, je i ČVOP. Účastník je oprávněn abioTel communication s.r.o. sdělit ČVOP i po uzavření smlouvy o poskytování služeb, je však povinen tak učinit nejpozději tři (3) pracovní dny (do 16:00) před plánovaným termínem přenesení. Smlouva o poskytování služeb, která bude s abioTel communication s.r.o. uzavřena při přenesení čísla, nabude účinnosti v okamžiku úspěšného přenesení čísla. Po zaevidování žádosti / objednávky o přenesení čísla sdělí abioTel communication s.r.o. Účastníkovi identifikační číslo objednávky, výsledek validace, sjednané datum přenosu a podrobné instrukce, jak postupovat v den přenesení čísla. Tyto informace budou Účastníkovi poskytnuty SMS, přičemž Účastník je současně oprávněn dotázat se na stav objednávky prostřednictvím zákaznického centra abioTel communication s.r.o., či na některém z obchodních míst. Účastníkovi bude rovněž vydána nová SIM karta, a to ke každému přenesenému číslu. Účastník bere na vědomí, že za službu přenesení čísla je abioTel communication s.r.o. oprávněn požadovat úhradu poplatku stanovenou Ceníkem služeb. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb ze strany Účastníka, je-li toto odstoupení doručeno nejpozději 3 pracovní dny před datem přenesení čísla, přenos čísla neproběhne. Účastník bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb ze strany Účastníka, je-li toto odstoupení doručeno méně než 3 pracovní dny před datem přenesení čísla, nelze již proces přenosu čísla přerušit a bude zcela dokončen. Účastník se zavazuje v tomto případě učinit veškeré možné kroky pro zachování aktivního přenášeného čísla.

 

Přenesení čísla ze sítí společnosti abioTel communication s.r.o.

Účastník je oprávněn v případě ukončení smlouvy o poskytování služeb (např. výpovědí smlouvy, ukončením dohodou apod.) požádat o přenesení čísla k jinému poskytovateli služeb. V případě takovéhoto platného ukončení a za předpokladu, že číslo je přenositelné, sdělí abioTel communication s.r.o., jakožto opouštěný poskytovatel, Účastníkovi ČVOP, a to prostřednictvím SMS. Takovéto ČVOP je platné po dobu 60 dní ode dne jeho sdělení. Účastník je oprávněn požádat o přenesení čísla a o vydání ČVOP i v případě, že již učinil úkon směřující k ukončení smlouvy o poskytování služeb, na jejímž základě je přenášené číslo využíváno (např. podal výpověď, uzavřel dohodou o ukončení smlouvy), to však pouze v případě, že tak učiní nejpozději do 5 dní před dnem ukončení smlouvy o poskytování služeb.

13.6.2. Za přenesení čísla je Poskytovatel oprávněn účtovat poplatek dle Ceníku Poskytovatele.

13.6.3. Telefonní číslo nelze přenést k jinému mobilnímu či pevnému operátorovi před uplynutím sjednané doby trvání Smlouvy, případně před jejím ukončením na základě výpovědi či odstoupení od smlouvy.

13.6.4. Informace o konkrétní výši požadovaného finančního vyrovnání a finanční kompenzace bude Účastníkovi sdělena bezplatně na jeho žádost učiněnou prostřednictvím zákaznického centra. Výše úhrady v případě ukončení Smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, výpovědí ze strany Účastníka nebo podnikatele nebo dohodou obou smluvních stran nesmí být vyšší než jedna pětina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy, nebo jedna pětina součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy, a výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek.

13.6.5. Přenesením čísla nezaniká Účastníkovi povinnost uhradit všechny závazky vůči Poskytovateli vzniklé na základě Smlouvy.

13.6.6. Byla-li Smlouva uzavřena se spotřebitelem při použití prostředků komunikace na dálku, má Účastník dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí plnění bez jakékoliv sankce za předpokladu, že Účastník Služby nezačal využívat. Toto právo musí Účastník uplatnit písemným odstoupením od Smlouvy zaslaným Poskytovateli na adresu jeho sídla: Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8. Toto ujednání platí pouze v případě, byla-li Smlouva uzavřena se spotřebitelem.

13.6.7. Byla-li Smlouva uzavřena se spotřebitelem mimo prostory obvyklé k podnikání Poskytovatele, má Účastník dle § 57 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od uzavření Smlouvy bez jakékoliv sankce nebo v případě, pokud nedošlo v této čtrnáctidenní lhůtě k dodání Služeb, do jednoho měsíce od uzavření Smlouvy. Toto právo musí Účastník uplatnit písemným odstoupením od smlouvy zaslaným Poskytovateli na adresu jeho sídla:

Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8. Toto ujednání platí pouze v případě, byla-li smlouva uzavřena se spotřebitelem.

13.6.8. Byla-li v rámci uzavření Smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku se spotřebitelem současně uzavřena smlouva o platebních službách ve smyslu zákona o platebním styku a za podmínek této služby, prohlašuje Účastník, že se seznámil s Obchodními podmínkami těchto služeb a že mu v průběhu uzavírání předmětného smluvního vztahu byly poskytnuty informace podle § 54b zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Účastník má dále právo, dle § 54c odst. 1 občanského zákoníku, odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy o platebních službách, a to do 14 dnů ode dne jejího uzavření, bez jakékoliv sankce za předpokladu, že Služby nezačal využívat. Toto právo musí Účastník uplatnit písemným odstoupením od smlouvy zaslaným Poskytovateli na adresu jeho sídla: Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8. Toto ujednání platí pouze v případě, byla-li smlouva uzavřena se spotřebitelem.

 

13.7. Po ukončení Smlouvy nebo Služby je Účastník povinen bez zbytečného prodlení, nejpozději do 3 dnů od ukončení Smlouvy či Služby, vrátit Poskytovateli zapůjčený hmotný nebo nehmotný majetek, který od Poskytovatele za účelem poskytování Služby obdržel. V opačném případě je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat Účastníkovi cenu nevráceného majetku Poskytovatele.

 

13.8. Ukončení smlouvy nemá vliv na povinnost Účastníka řádně a včas uhradit cenu poskytnutých Služeb ani na nároky stran vzniklé z titulu náhrady škody či smluvní pokuty.

 

14. Ochrana osobních údajů Účastníků – fyzických osob

14.1. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní a identifikační údaje Účastníka, stejně jako provozní a lokalizační údaje.

 

14.1.1. Osobními a identifikačními údaji se rozumí údaje týkající se osoby Účastníka, tj. u fyzické osoby zejména: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo/popř. národní identifikátor, věk, pohlaví, místo podnikání, IČ, DIČ, čísla dokladů, u právnické osoby pak obchodní firma, název, sídlo, jméno, příjmení a bydliště osob oprávněných jednat jménem právnické osoby, IČ, DIČ, u všech Účastníků pak např. též bankovní spojení, telefonní číslo, e-mail, heslo, údaje SIM karty, typ a objem využívaných služeb, údaje o platební morálce.

 

14.1.2. Provozním údajem se rozumí údaje zpracovávané pro potřeby přenosu informací sítí nebo pro účtování Služeb, zejména telefonní číslo volaného, telefonní číslo volajícího, začátek a konec spojení, datum a frekvence uskutečněného spojení, IMEI, konfigurační údaje, způsob a objem využívání služeb a cena za službu.

 

14.1.3. Lokalizačním údajem se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v síti týkající se zeměpisné polohy koncového zařízení Účastníka.

 

14.2. Za tímto účelem vede Poskytovatel databázi osobních, identifikačních, lokalizačních a provozních údajů, které získal v souvislosti s uzavřením Smlouvy či jiným přímým nebo nepřímým kontaktem s Účastníkem či od třetích osob. Poskytovatel tyto údaje chrání v maximální míře, která odpovídá stupni technického rozvoje.

 

14.3. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Účastníků (fyzických osob) v souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem řádného plnění Smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou. S osobními údaji dle tohoto zákona mají oprávnění nakládat výhradně zaměstnanci Poskytovatele a jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s Poskytovatelem.

 

14.4. Poskytovatel provádí dva základní typy zpracování osobních údajů:

14.4.1. zpracování osobních údajů na základě zákona, které Účastník nemůže odmítnout (viz čl. 14.5);

14.4.2. zpracování osobních údajů na základě zákona nebo na základě souhlasu Účastníka, které Účastník může odmítnout (viz čl. 14.6 a 14.7);

 

14.5. Zpracování osobních údajů na základě zákona, které Účastník nemůže odmítnout, zahrnuje zpracování pro následující účely:

poskytování Služby a souvisejících služeb, zajištění propojení a přístupu k síti, zajištění provozních činností nezbytných pro poskytování Služby, vyúčtování Služby, účetní a daňové účely, identifikace zneužívání sítě či Služby (kterým je mimo jiné i opakované neuhrazení služeb), vymáhání pohledávek, poskytování služeb či prodej produktů třetích stran prostřednictvím sítě Provozovatele. Účastník je oprávněn Poskytovateli dobrovolně sdělit také další údaje vztahující se k výše uvedeným účelům.

 

14.6. Účastník souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn osobní a identifikační údaje zpracovávat k následujícím účelům: veškeré marketingové a obchodní účely, včetně zasílání obchodních sdělení, telemarketingu a průzkumů trhu, ověřování a hodnocení platební morálky prostřednictvím registrů dlužníků či jiných podobných registrů, zveřejnění kontaktních údajů Účastníka v informační službě subjektů poskytujících tento typ služeb, zveřejnění kontaktních údajů Účastníka v tištěném telefonním seznamu. Pro marketingové a obchodní účely je Poskytovatel oprávněn po celou dobu trvání účastnické smlouvy zpracovávat zejména následující osobní údaje: jméno, příjmení, obchodní firmu, bydliště, místo podnikání, sídlo, IČ, DIČ, datum narození, telefonní čísla Účastníka, e-mailové adresy, typ a objem využívaných služeb, délka trvání účastnických smluv. V rámci zpracování osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je Poskytovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje jak pro vlastní marketingové akce, tak pro marketingové akce jiných podnikatelů, jejichž podnikatelská činnost přímo souvisí s poskytováním Služeb v síti Poskytovatele. Obchodní sdělení je Poskytovatel oprávněn zasílat formou SMS, e-mailu či písemně. Účastník souhlasí s tím, že po ukončení Účastnické smlouvy je Poskytovatel oprávněn po dobu neurčitou zpracovávat jméno, příjmení, adresu a jiné kontaktní údaje Účastníka (včetně telefonního čísla), a to za účelem nabízení obchodu a služeb. Ověřovat a hodnotit platební morálku Účastníka prostřednictvím registru dlužníků a jiných podobných registrů je Poskytovatel oprávněn jak při vzniku smluvního vztahu, tak kdykoliv v průběhu trvání Účastnické smlouvy, je-li to třeba.

 

14.7. Poskytovatel zveřejní kontaktní údaje Účastníka ve v informační službě příslušných provozovatelů či v tištěném telefonním seznamu pouze v případě, že k tomu dá Účastník souhlas při uzavírání Účastnické smlouvy či později se jinak jednoznačně vyjádří, že k některé z uvedených aktivit dává svůj souhlas. Opravu tištěného telefonního seznamu lze provést pouze při jeho nejbližší redakci. Účastník je oprávněn požádat, aby bylo v tištěném telefonním seznamu uvedeno, že si nepřeje být kontaktován za účelem nabízení obchodu a služeb.

 

14.8. Poskytovatel bude osobní údaje zpracovávat po celou dobu trvání Smlouvy, nestanoví-li tyto podmínky či zákon jinak. Ze zákona je Poskytovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje po ukončení Účastnické smlouvy například pro účely vymáhání pohledávek, vyřizování reklamací, hodnocení platební morálky Účastníka apod. V těchto případech bude zpracování ukončeno, jakmile pomine důvod zpracování.

 

14.9. Zpracování osobních údajů, které je podmíněno souhlasem (čl. 14.6, 14.7), je Účastník oprávněn odmítnout, resp. je oprávněn odvolat souhlas, a to písemně dopisem zaslaným na adresu Poskytovatele. Jestliže Účastník odvolá svůj souhlas s určitým zpracováním osobních údajů, Poskytovatel zpracování ukončí v přiměřené lhůtě, která odpovídá jeho technickým a administrativním možnostem. Účastník má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož I další práva stanovená v § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

 

14.10. Účastník bere na vědomí, že zpráva a s ní spojené údaje, které si vyměňuje nebo přenáší se Zákaznickým centrem prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací, mohou být Poskytovatelem monitorovány, a to výhradně za účely záznamu transakcí, vnitřní kontroly poskytovaných Služeb (zvyšování kvality a tréninku zaměstnanců), dále též ochrany práv Poskytovatele. Monitorováním se rozumí zejména záznam volání či datové korespondence.

 

14.11. Nedohodnou-li se Poskytovatel s Účastníkem jinak, Účastník souhlasí s uvedením svého jména a příjmení anebo obchodního jména v referenčním listu Poskytovatele.

 

15. Dodávání písemností a zpráv

15.1. Pro účely Smlouvy se za dodanou písemnost považuje písemnost:

15.1.1. předaná a převzatá druhou smluvní stranou osobně;

15.1.2. dodaná subjektem poskytujícím poštovní služby na adresu naposledy oznámenou Účastníkem. Za dodanou je považována i zásilka, u které bylo odmítnuto její převzetí adresátem, která nebyla vyzvednuta adresátem v úložní době nebo která se vrátila Poskytovateli jako nedoručitelná;

15.1.3. doručená elektronicky zejména formou e-mailu, faxové zprávy nebo vyzvednutá z informačního systému Poskytovatele;

15.1.4. dodaná jiným způsobem dle těchto Podmínek.

 

15.2. Zprávy a upozornění mohu být účastníkovi zasílána též formou SMS.

 

15.3. Potvrzení o odeslání faxové zprávy nebo elektronické zprávy či vyzvednutí zprávy Účastníkem je zaznamenáno v systému Poskytovatele. V pochybnostech, zda výše uvedený úkon byl proveden je rozhodující výpis z provozu ústředny nebo systému Poskytovatele.

 

16. Ustanovení společná a závěrečná

16.1. Smluvní vztah mezi Účastníkem a Poskytovatelem se řídí zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektrických komunikacích) a zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění.

 

16.2. Žadatel o Službu zmocňuje Poskytovatele ke všem úkonům nutným k převedení v Objednávce uvedených Služeb poskytovaných jinými operátory na Služby Poskytovatele (předvolba operátora, přenesení účastnického čísla).

 

16.3. V případě, že Smluvní dokumenty jsou vyhotoveny i v cizím jazyce, je vždy rozhodné české znění.

 

16.4. Pokud jsou v Podmínkách nebo ve Smlouvě použity pojmy v jednotném nebo v množném čísle, platí i v čísle opačném, pokud z kontextu jednoznačně nevyplývá něco jiného. Obě strany budou vykládat Smlouvu v dobré víře. V případě, že jedno nebo více ustanovení Podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení Podmínek, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Poskytovatel a Účastník souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu Podmínek.

 

16.5. Ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy se nedotýká platnosti a účinnosti ustanovení Podmínek, které přetrvávají až do úplného vyřízení všech nároků vyplývajících ze smluvního vztahu.

 

16.6. Veškerá komunikace elektronickými prostředky musí být uskutečňována:

prostřednictvím formulářů webových stránek Poskytovatele, stanoví-li tak Smluvní dokumenty,

v ostatních případech zasíláním elektronických zpráv (e-mail) výhradně na elektronické adresy uvedené ve smlouvě. Elektronická zpráva je považována za doručenou dnem, kdy ji Poskytovatel odešle.

 

 

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem: 8. 2. 2014